30 / 03 / 2017 - 11:10

Længe ventede forbedringer for generationsskifte er endeligt fremsat som lovforslag

Speciale

Siden afskaffelsen af formuekursen har politikerne lovet, at der ville blive indført lempeligere regler for gennemførelse af generationsskifte. Nu er lovforslaget endeligt fremsat, og såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder blive nedsat gradvist fra 15 %, indtil den i 2020 udgør 5 %. Nedsættelsen af afgiften gælder således ikke øvrige overdragelser af gaver eller overdragelser i forbindelse med dødsboskifte.

Såfremt lovforslaget vedtages i sin fremsatte form, vil det medføre, at bo- og gaveafgiftssatsen nedsættes for overdragelse af personligt ejede erhvervsvirksomheder og selskaber med erhvervsmæssig virksomhed som gave eller i forbindelse med arv. Afgiften for sådanne overdragelser vil udgøre 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020 og frem.

Nedsættelsen af bo- og arveafgiften mv. får virkning fra 1. januar 2016 (dødsfald/gaveoverdragelser den 1. januar 2016 eller senere), mens stramningen af pengetankreglen mv. får virkning fra den 1. juli 2017. Det betyder, at der kan blive tale om genoptagelse af eventuelle afgiftsberegninger foretaget i forbindelse med tidligere overdragelser.

Selvom lempelserne først træder fuldt ud i kraft i 2020, giver det god mening at tage en drøftelse af det fremtidige generationsskifte allerede nu, idet planlægningen og forberedelsen med fordel kan foretages i god tid med henblik på at optimere generationsskiftet og sikre, at kravene til at overdrage med de lavere afgiftssatser opfyldes. Tag endelig kontakt til din sædvanlige rådgiver hos Lundgrens eller direkte kontakt til advokat Malene Overgaard, som er vores specialist på området. 

Lovforslaget øvrige hovedpunkter: 
 

 • Afgiftsnedsættelsen omfatter overdragelse til nære familiemedlemmer, som er ægtefælle, visse samlevere, børn og børnebørn. Er overdrageren barnløs, omfattes også overdragelser til søskende og søskendes børn og børnebørn.
   
 • De sædvanlige betingelser for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldte, idet det dog ikke er et krav, at der rent faktisk overdrages med succession. Succession betyder, at overdrageren ikke betaler skat ved overdragelsen, fordi erhververen overtager overdragerens latente skat (erhververen overtager overdragerens oprindelige anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum).
   
 • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen. Dette udelukker dog ikke, at der har været foretaget en skattefri omstrukturering inden for dette år.
   
 • Desuden skal overdrageren eller dennes nærtstående, forud for overdragelsen have deltaget aktivt i virksomheden i mindst 1 år. For selskaber betyder det deltagelse i direktionen eller bestyrelsen og for virksomheder, at der skal arbejdes mindst 50 timer om måneden. Det er ikke et krav, at arbejdet skal være udført i året umiddelbart forud for overdragelsen. Nærtstående kan for eksempel være ægtefælle, forældre eller børn m.fl.
 • Erhververen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen. Det er desuden vigtigt at være forsigtig i forhold til at sælge visse enkeltaktiver inden for de 3 år, såfremt dette salg reducerer virksomhedens indtægtsgrundlag i ikke uvæsentligt omfang. Sælges virksomheden mv. inden for de første 3 år, skal der betales 15 % afgift, idet forhøjelsen dog reduceres forholdsmæssigt svarende til den del af ejertidskravet, som ikke er udløbet ved overdragelsen.
 • Pengetankreglen, der afgør, om det er muligt at anvende successionsreglerne, justeres således, at ubebyggede grunde og ejendomsprojekter og lignende nu også anses for passiv kapitalanbringelse, og fritagelsen for selskaber, der driver næring med køb og salg af værdipapirer mv., gælder fremadrettet kun selskaber underlagt offentligt tilsyn. Dette er således en stramning. Pengetankreglen er et udtryk for, at mindre end 50 % af indtægterne og mindre end 50 % af handelsværdien af aktiverne må vedrøre passiv virksomhed. Overskrides procentsatserne er der tale om passiv virksomhed/en pengetank, og succession er ikke muligt. Aktiver, der anses for at indgå som passiv virksomhed, er for eksempel fast ejendom, der udlejes, kontanter, tilgodehavender, værdipapirer mv.  og nu også ubebyggede grunde og ejendomsprojekter. Der måles på overdragelsestidspunktet og på gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, og på ingen af de to måletidspunkter må der være tale om passiv virksomhed/en pengetank. Har selskabet eksisteret under tre år, eventuelt fordi der er foretaget skattefri omstruktureringer, foretages vurderingen ud fra de år, hvor selskabet har eksisteret.
 • Fristen for behandling af gaveanmeldelser præciseres, så den faktiske sagsbehandlingstid i SKAT maksimalt kan udgøre 6 måneder.
   

Derudover vil det i Den Juridiske Vejledning blive tydeliggjort, at det er SKAT, der skal godtgøre, at værdien efter værdiansættelsescirkulærerne ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien. Dette er forslået for at sikre gennemsigtighed og forudberegnelighed for virksomhederne i forhold til værdiansættelsen af virksomheden/aktierne.

Relaterede specialeområder

Nyhedsbrev

Hold dig orienteret med relevante og aktuelle nyheder og få gode råd og invitationer til seminarer.

Lundgrens giver dig spændende indsigt i branchen og sætter fokus på at bringe nyheder, der favner alle vores forretningsområder.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket og afmelde nyhedsbrevet i bunden af de nyhedsmails, du modtager.

Læs vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig Lundgrens nyhedsbrev her:

Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk