07 / 12 / 2018 - 10:36

Ændringer til aktieoptionsloven vedtaget

Speciale

Nyhedstype
Nyhed
Folketinget har den 6. december 2018 vedtaget ændringer til aktieoptionsloven, som udmønter et af initiativerne i den politiske aftale af 12. november 2017 om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Ophævelse af de nuværende regler omkring ’good leaver / bad leaver’
Med lovændringen ophæves aktieoptionslovens ’good leaver / bad leaver’-regulering i den nuværende lovs §§ 4 og 5. Det betyder, at begrænsningerne i de nugældende regler for, hvad det er muligt at aftale i aktieoptionsprogrammer i forbindelse med medarbejderens fratræden ophæves, og dermed indføres aftalefrihed til at regulere, hvad der gælder med hensyn til uudnyttede tildelte aktieoptioner i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet.  

Det vil herefter eksempelvis gyldigt kunne aftales, at ikke-vestede optioner bortfalder ved fratræden, uanset årsagen til opsigelsen, og uanset om opsigelsen er foranlediget af arbejdsgiver eller medarbejder.

Der vil også gyldigt kunne aftales kortere udnyttelsesperioder efter fratræden i relation til vestede optioner.

Med ændringen etableres endvidere også aftalefrihed til at bestemme, at en good-leaver ikke skal modtage en forholdsmæssig andel af fremtidige tildelinger ved fratræden.

Tilbagekøb af aktier erhvervet via aktieoptionsordning
Herudover indeholder loven en bestemmelse om, at aktier, der er erhvervet som følge af et aktieoptionsprogram ikke kan tilbagekøbes til en lavere pris end markedsprisen i forbindelse med fratræden. Det følger modsætningsvis af bestemmelsen, at en lønmodtager og dennes arbejdsgiver altså gyldigt kan aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagers fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter til markedsprisen.

Ikrafttræden
Ændringerne af aktieoptionsloven træder i kraft den 1. januar 2019. Loven finder anvendelse for ordninger, der etableres efter lovens ikrafttræden. Ordninger, der er etableret inden den 1. januar 2019, løber således videre, indtil de eventuelt ændres.

Spørgsmål til de nye regler kan rettes til advokat, partner Anne Marie Abrahamson.

Relaterede specialeområder