Behandling af private klienters personoplysninger

 1. Indledning
  1. I forbindelse med levering af den rådgivning, som Lundgrens påtager sig at levere til dig som klient, vil Lundgrens indsamle og behandle personoplysninger om dig. Dette er nødvendigt for at kunne levere rådgivningen, samt for at kunne opfylde Lundgrens’ kontraktlige og juridiske forpligtelser efter lovgivningen som rådgiver.
  2. Formålet med dette dokument er at informere dig om, hvordan Lundgrens behandler og administrerer dine personoplysninger. Nedenfor finder du informationer om Lundgrens’ indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger som klient.
  3. Dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger er:
   Lundgrens Advokatpartnerselskab
   CVR-nr.: 36 44 20 42
   Tuborg Boulevard 12
   2900 Hellerup
   Danmark
  4. Lundgrens indsamler og behandler alene dine personoplysninger til lovlige formål og i øvrigt i overensstemmelse med den databeskyttelseslovgivning, der gælder for Lundgrens.
 2. Formål med behandlingen
  1. Formålet med, at Lundgrens indsamler og behandler dine personoplysninger, er for at:
   • kunne yde den rådgivning og levere de ydelser, som Lundgrens påtager sig at levere til dig som klient,
   • opfylde Lundgrens’ kontraktlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller
   • overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser.
  2. Hvor Lundgrens ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet til, giver Lundgrens dig information om sådanne formål.
 3. Retsgrundlaget for behandlingen
  1. Retsgrundlaget for Lundgrens’ behandling af dine personoplysninger til ovennævnte for-mål vil i de fleste situationer være, at behandlingen er nødvendig for:
   • opfyldelse af (1) Aftalebrevet; (2) vores almindelige forretningsbetingelser; (3) anden kontrakt som du er part i eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelsen af kontrakten samt
   • at overholde og opfylde forpligtelser efter lovgivningen, herunder bl.a. hvidvasklovgivningen og bogføringsloven.
  2. Derudover kan vi behandle dine personoplysninger for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  3. Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen - eller anden lovgivning - vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke som retsgrundlag for en behandling.
 4. Hvilke personoplysninger behandler Lundgrens
  1. Som led i dit klientforhold indsamler og behandler Lundgrens følgende personoplysninger i de pågældende sagstyper, såfremt det er tilladt i henhold til den for Lundgrens gældende databeskyttelseslovgivning:

   GENERELT FOR ALLE SAGER

   • Generelle klientoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato, CPR-nr.
   • Billedlegitimation og kontaktoplysninger, når dette er begrundet i hvidvasklovgivning.
   • De relevante oplysninger, der er nødvendigt for den sag, som du har bedt om bistand til, herunder følsomme oplysninger.

   SKATTESAGER

   • Ansættelsesforhold, løn, personalegoder mv.
   • Andre indtægter
   • Formueretlige forhold (ejerskaber, formue, pensionsforhold, mv.)
   • Ophold i forskellige lande
   • Familiemæssige forhold (fx civilstatus, ægtefællens ophold mv.)
   • Kommunikation med skattemyndigheder
   • Tidligere års skatteforhold
   • Eventuelle tidligere afgørelser vedrørende skatteforhold
   • Eventuelle skattestrafbare forhold
   • Eventuel skattegæld

   ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRETLIGE SAGER

   • Ansættelsesforhold (titel, ansvarsområde, ansættelsesvilkår, performance, evaluering mv.)
   • Familiemæssige forhold (fx civilstatus)
   • Finansielle forhold (fx løn, bonus og andre indkomstforhold)
   • Testresultater
   • Ansættelsesretlig sanktionering (bortvisninger, advarsler, opsigelser mv.)
   • Personlige forhold (fx oplysninger om køn, race, etniske oprindelse, religion, alder, seksuelle overbevisning og præferencer, nationalitet, statsborgerskab, arbejdstilladelse og opholdsstatus)
   • Strafbare forhold
   • Fagforeningsforhold
   • Helbred

   UDARBEJDELSE AF TESTAMENTE OG/ELLER ÆGTEPAGTER

   • Familiemæssige forhold (fx civil status, børn og adoptionsforhold)
   • Formueretlige forhold (ejerskaber, formue, pensionsforhold, mv.)
   • Arvinger, herunder deres navne, CPR-nr., og adresse.
   • Tidligere underskrevne testamenter eller oprettede ægtepagter

   INKASSOSAGER

   • Økonomiske oplysninger, herunder konto og reg.nr. nummer
   • CPR-nr., adresse og økonomiske oplysninger på debitor 

   FORSIKRINGSSAGER

   • Formueretlige forhold (ejerskaber, formue- og pensionsforhold, mv.)
   • Evt. tidligere strafbare overtrædelser
   • Begunstigede og arvinger, herunder deres navne, CPR-nr. og adresse.
   • CPR-nr.
   • Helbredsoplysninger
   • Fagforeningsmedlemskab(er)
   • Seksuel orientering
   • Løn og ansættelsesvilkår

   STRAFFESAGER

   • Oplysninger om de mulige strafbare forhold
   • Straffedomme og evt. tidligere lovovertrædelser
   • Økonomiske forhold
   • Personlige og familiemæssige forhold
     
 5. Kilder vi indsamler personoplysninger fra
  1. De fleste personoplysninger indsamler Lundgrens fra dig. Desuden kan Lundgrens modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis modparter. Du vil normalt blive orienteret om - eller modtage kopi af - sådanne modtagne oplysninger i forbindelse med den løbende dialog om sagen.
  2. De oplysninger, vi anmoder dig om at udlevere, kan være af en sådan karakter, at vi i mangel af sådanne oplysninger eventuelt ikke er i stand til at fortsætte samarbejdet.
  3. Lundgrens kan også indsamle oplysninger fra offentlige registre og andre kilder i forbindelse med sagsbehandlingen, når dette vurderes relevant for sagen og klientforholdet.
 6. Overførsel og videregivelse af personoplysninger
  1. Dine personoplysninger kan blive overført til leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter, der behandler oplysninger på vegne af Lundgrens.
  2. Ved brug af sådanne databehandlere sikrer Lundgrens, at der indgås et kontraktretligt aftaleforhold, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med Lundgrens’ instruks og til brug for Lundgrens’ formål, som angivet i dette oplysningsbilag, og som kræver, at databehandleren etablerer tilstrækkelige orga-nisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.
  3. Hvis dine personoplysninger – til saglige formål – skal overføres til tredjelande, der står uden for EU/EEA-samarbejdet, betragtes det som en overførsel til et såkaldt tredjeland uden samme databeskyttelsesniveau som lande inden for EU/EEA-samarbejdet. Vi deler derfor kun dine personoplysninger, når der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dem, hvilket er et krav efter databeskyttelseslovgivning.
   1. Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande vil ske med relevant lovligt overførselsgrundlag; i de fleste tilfælde på baggrund af Privacy Shield eller Europa Kommissionens standardkontrakter.
  4. Lundgrens videregiver desuden dine personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, at det følger af en retlig forpligtelse.
 7. Sikkerhed
  1. Lundgrens sikrer, at der træffes fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den for Lundgrens gældende databeskyttelseslovgivning.
  2. Lundgrens har implementeret sikkerhedsmæssige procedurer og teknologi for at sikre alle personoplysninger – lige fra de indsamles til de slettes.
    
 8. Sletning af oplysninger
  1. Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.
   1. Vi er forpligtet til at bevare oplysninger om dig indsamlet efter hvidvasklovgivningen i 5 år.
   2. Oplysninger omkring dine klientkonti skal opbevares i medfør af Advokatsamfundets klientkontovedtægt. Bogføringsmateriale vil blive slettet 5 år efter udløbet af en regnskabsår efter bogføringslovens krav.
   3. Vi sletter normalt dine personoplysninger senest 10 år efter en sags afslutning, pga. forældelsesfristen for rådgivningsansvar. Hvis en sag herom måtte være i gang, vil oplysninger tidligst blive slettet, når denne er afsluttet, og ikke længere kan genoptages. 
 9. Indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger
  1. Du har ret til at anmode Lundgrens om at få indsigt i dine personoplysninger.
  2. Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Lundgrens om at berigtige oplysningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Lundgrens om at slette eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet.
  3. Såfremt du ønsker at gøre brug af en af rettighederne, bedes du rette henvendelse via e-mail info@lundgrens.dk eller via post til Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.
  4. Om nødvendigt har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.
  5. I de tilfælde vores behandling udelukkende er baseret på dit udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke kan - afhængig af formålet med behandlingen - få konsekvenser for vores mulighed for at rådgive dig, i hvilket tilfælde du vil blive forudgående informeret.
  6. Lundgrens kan til enhver tid ændre dette oplysningsbilag, i hvilket tilfælde du vil blive informeret.
Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk