Corporate & Commercial

Corporate & Commercial

Lundgrens rådgiver danske og udenlandske virksomheder inden for alle områder af selskabs- og fondsret samt den almindelige kontraktsret. Vores advokater sidder i bestyrelsen for et stort antal selskaber lige fra mindre start up-virksomheder til store etablerede selskaber. Vi fungerer som ”corporatesecretary” for danske datterselskaber af nogle af verdens største selskaber, hvor vi varetager alle deres selskabsforhold.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Etablering og valg af selskabsform
•Kapitalforhold
•Corporategovernance
•Generalforsamlinger
•Ejerforhold
•Omstruktureringer, fusioner og spaltninger
•Kommercielle kontrakter, såsom kontrakter med leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere
•Fondsret

 

Læs mere

Etablering og valg af selskabsform

Uanset om du som iværksætter starter egen virksomhed eller som udenlandsk selskab opretter et datterselskab eller stifter en filial i Danmark, er valget af selskabs- eller virksomhedsform vigtigt. Det er også afgørende, at organisation, ledelse og kapitalforhold er nøje tilpasset det konkrete formål.

Lundgrens er jeres sparringspartner ved etablering af et nyt selskab. Vi sikrer det rigtige valg af selskabsform, hvilket er jeres fundament for en god start.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Valg af selskabsform
 • Struktur samt stiftelsesmåde
 • Udarbejdelse af de relevante selskabsdokumenter
 • Fremskaffelse af kapital og anden fremmedfinansiering
 • Ledelsesforhold, fx kontrakter og incitamentsprogrammer
 • Udarbejdelse af ejeraftaler
 • Protokoller og fortegnelser, ejerbøger med videre
 • Håndtering af forholdet til offentlige myndigheder
 • Anmeldelse til og registrering hos Erhvervsstyrelsen
edit translation

Kapitalforhold

Får I behov for at tilpasse selskabets kapital- eller ejerstruktur, er det ikke alene vigtigt, at tilpasningerne sker inden for rammerne af dansk lovgivning. I skal naturligvis også vide, hvordan disse tilpasninger kan ske mest hensigtsmæssigt.

Hos Lundgrens har vi stor viden om og erfaring med de danske, selskabsretlige regler for tilpasninger af et selskabs kapitalforhold med videre. 

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Omstruktureringer, fx aktieombytning eller omdannelse til ny selskabsform
 • Kapitalforhøjelser og -nedsættelser
 • Udbytteudbetalinger og andre udlodninger
 • Likvidation
 • Lån og sikkerhedsstillelse
 • Køb og salg af egne aktier samt indløsning
edit translation

Corporate governance

Corporate governance er et samlebegreb for de handlemåder og initiativer, som udgør et selskabs ledelse. Det handler om, hvordan I tilrettelægger jeres ledelsesstruktur og udfører jeres opgaver mest hensigtsmæssigt. Fokus er især på forholdet mellem ejere, bestyrelse og direktion, men inkluderer også selskabets forhold til andre interessenter.

Corporate governance er en fleksibel standard, der konstant bør afspejle den bedste praksis inden for ledelsesarbejdet. Navnlig for selskaber optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen er corporate governance af særligt stor betydning.

I forbindelse med ledelsesforhold og corporate governance rådgiver vi om: 

 • Anbefalinger for god selskabsledelse, herunder retningslinjer for bestyrelsessammensætning og evaluering af ledelsen
 • Ledelsens forhold til selskabet, ejerne og omverdenen
 • Ledelsens rettigheder og forpligtelser ved virksomhedskøb eller -salg 
 • Ledelsesansvar 
edit translation

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i et selskab, og beslutninger på generalforsamlingen har ofte stor betydning for selskabet. Derfor er en sikker gennemførelse og en korrekt beslutningsproces vigtig.

Vi hjælper blandt andet med at:

 • Forberede og afvikle generalforsamlingen
 • Indhente og fremlægge nødvendige dokumenter
 • Vurdere vedtagelseskrav
 • Fungere som dirigent
 • Anmelde generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen
edit translation

Ejerforhold

Vi rådgiver selskaber i alle spørgsmål, der berører forholdet mellem et selskab og dets ejere eller det indbyrdes forhold i ejerkredsen.

Det gælder blandt andet:

 • Udarbejdelse af ejeraftaler
 • Spørgsmål om minoritetsbeskyttelse og majoritetsmisbrug
 • Ejernes ansvar over for selskabet og øvrige ejere
 • Tvangsindløsning af minoritetsejere
 • Lovlige og ulovlige ejerlån og sikkerhedsstillelse 
edit translation

Omstruktureringer, fusioner og spaltninger

Lundgrens rådgiver jer om sammenlægning, opsplitning og omstrukturering af virksomheder. For eksempel fusioner og spaltninger, som vi har erfaring med at gennemføre både i Danmark og på tværs af landegrænser.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Fastlæggelse af struktur
 • Udarbejdelse af selskabsretlig dokumentation
 • Skattemæssige overvejelser ved omstrukturering
 • Repræsentation i forhold til myndigheder, medarbejdere og andre
 • Flytning af hovedsæde
edit translation

Kommercielle kontrakter

De bedst mulige forretningsvilkår opnår I ved at udforme og tilpasse jeres kontrakter til de forskellige brancher og specielle projekter, I arbejder med. For at sikre de mest optimale resultater er vores rådgivning som regel både juridisk og strategisk.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Outsourcing-aftaler 
 • Projektaftaler
 • Aftaler om strategiske partnerskaber og industrielle leverancer 
 • Produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler 
 • Udviklingskontrakter 
 • Distributionsaftaler, fx med agenter og forhandlere 
 • Udarbejdelse af alle former for standardaftaler og forretningsbetingelser
 • Udarbejdelse af kontraktpolitikker for væsentlige kontrakttyper
edit translation

Fondsret

Lundgrens rådgiver erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde om alle områder inden for fondsretten, herunder om
 • Etablering af fonden og forholdet til stiftere og gavegivere
 • Fondens daglige virksomhed og bestyrelsesforhold
 • Vedtægternes og fondsrettens rammer for kapitalanbringelse og uddelingspolitik
 • Gennemførelse af vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner
 • Samarbejdet med fondsmyndighederne
Lundgrens rådgiver foreninger om beslægtede forhold. Vi rådgiver også selvejende institutioner om fondsetablering og fondsretlige forhold i forbindelse med offentlig virksomhed.
edit translation
"They have great spirit and attitude and show a lot of attention to detail without losing focus on the more material commercial issues." 2017