Forretningsbetingelser for Lundgrens

 1. Generelt
  1. Nærværende forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelserne”) gælder for den rådgivning og de ydelser, som Lundgrens påtager sig at levere til Klienten, medmindre andet er aftalt.
  2. Klienten kan have modtaget et aftalebrev (”Aftalebrev”), som specificerer opdraget og de forventede ydelser. Aftalebrevet og nærværende Forretningsbetingelser udgør tilsammen aftalen (”Aftalen”) mellem klienten og Lundgrens. I tilfælde af modstrid mellem Aftalebrevet og nærværende Forretningsbetingelser skal bestemmelserne i Aftalebrevet have forrang.
  3. Såfremt samarbejdet fortsætter efter udførelsen af det i et Aftalebrev specificeret opdrag, gælder Forretningsbetingelserne for det fremadrettede samarbejde.
 2. Bistand
  1. Lundgrens agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser, og klienten og Lundgrens aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af opdraget samt klientens og andres medvirken. Lundgrens er dog berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. regler om god advokatskik.
 3. Honorar og fakturering
  1. Lundgrens' honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbrug og den værdi, som rådgivningen har tilført klienten. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: (i) det anvendte tidsforbrug, (ii) anvendt specialkompetence, (iii) opdragets kompleksitet, (iv) om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, (v) den vigtighed, som opdraget repræsenterer for klienten, samt (vi) det ansvar, der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat.
  2. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelser eller afgivne estimater, medmindre dette fremgår specifikt. Udover det i punkt 4.1 nævnte honorar fakturerer Lundgrens for eventuelle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med udførelsen af opdraget.
  3. Udgifter til indhentelse af ekspertudtalelser, assistance fra udenlandske advokater o. lign. afregnes separat.
  4. Lundgrens fakturerer som udgangspunkt månedsvist i forbindelse med udførelsen af opdrag for klienten. Fakturaer forfalder til betaling 15 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tilskrives den til enhver tid værende saldo renter med 1 % pr. påbegyndt måned. Overholdes betalingsfristen ikke, kan Lundgrens indstille yderligere arbejde og tilbageholde yderligere ydelser til betaling har fundet sted.
  5. Hvis en klient har flere forfaldne fordringer, bestemmer Lundgrens selv, på hvilke fordringer en modtaget betaling fra klienten skal afskrives.
 4. Ophør
  1. Begge parter kan til enhver tid opsige Aftalen eller samarbejdet. Lundgrens' opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler.
  2. I tilfælde af opsigelse/ophør er Lundgrens berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophøret, herunder omkostninger til Lundgrens' underleverandører m.v.
 5. Markedsføring
  1. Lundgrens kan i sin markedsføring henvise til, at Lundgrens har fungeret som advokat for klienten i relation til et opdrag, når dette er afsluttet og offentligt kendt.
 6. Fortrolighed
  1. Lundgrens er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysninger, som Lundgrens modtager fra klienten. Lundgrens' fortrolighedsforpligtelse gælder også efter et opdrags afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Lundgrens oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder hvidvaskreglerne.
 7. Interessekonflikter
  1. Lundgrens kontrollerer straks efter modtagelsen af et opdrag – og inden arbejdet med dette iværksættes – om Lundgrens' engagement giver anledning til interessekonflikter, der afskærer Lundgrens fra at repræsentere klienten i relation til det pågældende opdrag. Relevante forhold drøftes med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.
 8. Hvidvask
  1. I henhold til hvidvaskloven påhviler det Lundgrens at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienten samt dokumentation for sådanne oplysninger. Dokumentationen vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets eventuelle ophør.
 9. Ansvarsbegrænsning
  1. Lundgrens er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de heri anførte begrænsninger.
  2. Lundgrens' ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab.
  3. Lundgrens' ansvar over for klienten er maksimeret til 75 mio. kr. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.
  4. Klienten kan alene rejse krav mod Lundgrens og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.
  5. Lundgrens rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, vil Lundgrens assistere klienten med enten at engagere og koordinere kontakt til lokale advokater eller indhente konkret juridisk rådgivning fra disse om de juridiske retsforhold. Lundgrens kan dog ikke påtage sig ansvar for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater, og Lundgrens' involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning fra Lundgrens om udenlandske retsforhold.
  6. Lundgrens er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Lundgrens' bistand.
  7. Lundgrens er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for Lundgrens' eller en underleverandørs rimelige kontrol (force majeure).
  8. Alle beløb som indbetales til Lundgrens' klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordninger, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Lundgrens påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Lundgrens' klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende. Lundgrens kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på Lundgrens' klientbankkonti.
 10. Elektronisk kommunikation
  1. Lundgrens og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation (herunder e-mail eller andet medie) og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.
   Lundgrens og Lundgrens' underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information. Efter begæring fra klienten kan der anvendes krypteringssystemer eller digital signatur.
 11. Tvister og klager
  1. I tilfælde af utilfredshed med Lundgrens' rådgivning eller behandling af opdraget i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller formanden for Lundgrens' bestyrelse.
  2. Lundgrens er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. Lundgrens er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh K -  www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vilduklage.aspx).
  3. Aftalen og Lundgrens' rådgivning er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret bortset fra dansk rets regler om lovvalg.
  4. Enhver tvist, som måtte opstå mellem klienten og Lundgrens som følge af Lundgrens' rådgivning, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen. Parterne skal iagttage tavshed om voldgiftssagen og resultaterne heraf. Uanset foranstående kan Lundgrens ved sager om manglende betaling af salær indlede forfølgning ved Retten i Lyngby.
 12. Forsikring
  1. Lundgrens har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker Lundgrens' udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor denne virksomhed udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V med policenummer 900 623 6119.
 13. Immaterielle rettigheder
  1. Lundgrens bevarer immaterielle rettigheder samt andre lignende rettigheder til det materiale, som Lundgrens udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang det konkrete opdrag forudsætter dette.
Privatlivs- og cookiepolitik
Dette site anvender 3. parts cookies til at huske dine indstillinger og til at føre besøgsstatestik. Ved at benytte websitet, accepterer du brugen af cookies.
Accepter og luk