Om Majse Jarlov

Majse har specialistkompetence inden for såvel entreprise- som udbudsret, og hun har været beskæftiget med juridisk rådgivning i relation til bygge/anlæg igennem hele sin professionelle karriere. ​

Summen af erfaringer fra advokatbranchen og Rambøll Danmark A/S har givet Majse Jarlov betydelig indsigt i de udbudsretlige og entrepriseretlige problemstillinger både på ordregiver- og tilbudsgiversiden. Hun bistår ved strategisk tilbudsgivning og gennemførelse af især udbud inden for byggeri og anlæg, men har også haft ansvaret som projektleder, der tilrettelægger og gennemfører større udbud. Hun er vant til at arbejde i krydsfeltet mellem kundens interne jurister og projektledere samt kundens eksterne rådgivere. Majse har ligeledes en grundlæggende indsigt i samt forståelse for at rådgive og samarbejde med klienter på tværs af bygge- og anlægsbranchen, idet hun har en betydelig erfaring med at bistå både private /offentlige bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere. Desuden er Majse vant til at arbejde i krydsfeltet mellem klientens projektledere og interne jurister samt klientens øvrige tekniske rådgivere.

Majse har haft stor succes med at føre sager ved Klagenævnet for Udbud, og hun har gennemført en række retssager ved de almindelige domstole ved prøvelse af klagenævnssager. Majse har endvidere erfaring med entrepriseretlig konflikt- og tvistløsning via voldgiftsnævnet og de almindelige domstole samt gennemførelse af syn- og skønssager.

Majse er en aktiv underviser og formidler om generelle udbuds- og entrepriseretlige emner og skræddersyer undervisningsforløb til bestemte sektorer og målgrupper.

Majse er kendt for sin evne til at kommunikere og præsentere løsningsmodeller på en letforståelig måde på tværs af forskellige faggrupper og interesser.