Offentlig Virksomhed & Forvaltning

Offentlig virksomhed & Forvaltning

Lundgrens’ afdeling for offentlig virksomhed og forvaltning er kendt for sin specialiserede og dybdegående indsigt i og forståelse for den offentlige sektor og samspillet mellem private virksomheder, semi-offentlige institutioner og myndigheder.

Vi yder strategisk rådgivning til offentlige og private aktører samt faciliterer og indgår ofte i projektpartnerskaber og tilsvarende større samarbejder. Vi har stor erfaring med at identificere og videreudvikle synergier og potentialer på tværs af privatretlige forhold og offentligretlig regulering.

Vores kunder spænder vidt fra private virksomheder, fonde og institutioner til styrelser, regioner, kommuner og andre myndigheder.

Vi rådgiver blandt andet om:

•Offentlig-privat innovation, samarbejde og partner-skaber(OPI, OPS, OPP og F&U)
•By- og arealudvikling
•Miljø- og planret
•Udbud og statsstøtte
•Fondsret og selvejende institutioners forhold
•Forvaltnings- og offentligretlige forhold og myndighedsudøvelse
•Forretningsudvikling ved udlicitering af offentlige opgaver

 

Læs mere

Offentlig-privat innovation, samarbejde og partnerskaber

Lundgrens har viden og praktisk erfaring med at skabe et vellykket offentligt-privat samarbejde, uanset om der er tale om et innovationsforløb, et løbende samarbejde eller et offentligt eller privat finansieret OPP. Vi sikrer, at de udbuds- og statsstøtteretlige rammer overholdes og lægger vægt på at skabe resultater og tryghed. Både i dialogfasen, og når det handler om at indgå aftaler, finansiere og organisere samarbejdet.

Lundgrens er specialister i forskningssektoren og de særlige regelsæt, der gælder her. Vores erfaring med at udarbejde kontrakter på området inkluderer blandt andet hensigtserklæringer, hemmeligholdelsesaftaler, licensaftaler, samarbejdsaftaler, clinical trial agreements, material transfer agreements, optionsaftaler, konsulentaftaler og aftaler om deltagelse i selskabskonstruktioner. Lundgrens har i øvrigt stærke specialistkompetencer til at afklare og løse de statsstøtteretlige og rettighedsmæssige udfordringer i sektoren.

edit translation

By- og arealudvikling

Lundgrens rådgiver kommuner, regioner, arealudviklingsselskaber, fonde og selvejende institutioner og andre offentlige og private ejendomsudviklere om by- og arealudvikling, for eksempel:

 • Smart city
 • Offentligt udbud og salg af fast ejendom
 • Organisering og planlægning for nye byområder, herunder etablering af bydelsforeninger og spildevandslav
 • Klimatilpasningsprojekter og LAR-løsninger
 • Friplejeboligprojekter
 • Almene boliger
 • Kommune- og lokalplanlægning
 • Udbygningsaftaler
 • Parkeringsforhold
 • BID og understøttelse af forretnings-, kultur- og byliv
 • Udbud og gennemførelse af byggeopgaver

Lundgrens forstår såvel de offentlige hensyn i by- og arealudviklingsprojekter som de forretningsmæssige hensyn, der afgør, om og hvordan private aktører kan deltage. Vi er kendt for at tilrettelægge og organisere by- og arealudviklingsprojekter i en tidlig fase, så de bliver gennemført inden for de ønskede offentlige rammer og på de aftalte kommercielle vilkår.

Lundgrens’ rådgivning omfatter blandt andet:

 • Reglerne for kommunernes og regionernes opgavevaretagelse
 • Udbudsreglerne for offentlige salg af fast ejendom
 • Udbudsreglerne for indkøb af ydelser til byggeopgaver
 • Reglerne om arealanvendelse, herunder planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven
 • Regler om skatte- og afgiftsmæssig behandling
 • Reglerne for køb/salg, leje og byggeri, herunder AB92
edit translation

Miljø- og planret

Lundgrens rådgiver kommuner, andre offentlige myndigheder samt private og offentlige virksomheder. Det sker på baggrund af vores ekspertise inden for såvel plan- og miljøretlige spørgsmål som forvaltningsretlige og kommunalretlige spørgsmål. Vi rådgiver også om byggelovgivning, ekspropriation og overtagelse af fast ejendom.

Vores specialiserede jurister har dyb indsigt i den offentlige sektor og dens retsforhold. De har blandt andet erfaring i at føre klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet samt Statsforvaltningen. De fører også løbende sager anlagt mod offentlige myndigheder om lovligheden af afgørelser eller om erstatningskrav, for eksempel i forbindelse med ekspropriation og udmåling af erstatning i den type sager. 

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Grundlæggende forvaltningsret, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Kommunalret
 • Retssager, taksationssager og administrative klagesager
 • Juridisk risikostyring
 • Rådgivning af politiske udvalg og kommunalbestyrelse
 • Mellemkommunal refusion
 • Salg af kommunal fast ejendom

Vores rådgivning om miljø og byggeri omfatter blandt andet:

 • Planlovgivning
 • Naturbeskyttelse
 • Byggesager
 • Ekspropriation og overtagelse
 • Håndhævelse af disse regelsæt
 • VVM
 • Råstoffer
 • Vandløbssager
 • Miljøretlige forhold ved virksomhedsoverdragelse eller køb og salg af erhvervsejendomme
edit translation

Udbud og statsstøtte

Udbudsprocesser er komplicerede og kræver både erfaring og indgående kendskab til reglerne. Hos Lundgrens har vi begge dele. Vi skræddersyr udbudsstrategien til dine behov og udarbejder kravspecifikationer og evalueringsmodel.

Vi bistår dig med at etablere og gennemføre dialog og forhandlinger. Undervejs hjælper vi med at vælge den rette udbudsform og med at styre såvel indhold som proces i en smidig, resultatorienteret udbudsproces.

Lundgrens rådgiver inden for alle former for udbud. Det gælder også de nyeste udbudsformer. Se evt. vores procesmodel for etablering af innovationspartnerskaber hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på http://www.bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/documents/cases....

Vi har stor erfaring i at føre klagesager ved Klagenævnet for Udbud og bistår tilbudsgivere inden for for eksempel bygge- og anlæg, infrastruktur, forsvar og sikkerhed, forsyning samt IT og medico.

Statsstøtteret er en kompliceret juridisk disciplin. Vores team inden for offentlig virksomhed og forvaltning har specialiseret viden og betydelig erfaring med at løse statsstøtteretlige udfordringer i offentlig-private samarbejder. Vi rådgiver også offentlige myndigheder og private virksomheder om konkurrencereglernes forbud mod konkurrenceforvridende offentlig støtte.

edit translation

Fondsret og selvejende institutioners forhold

Fonde er offentligt regulerede, og det stiller særlige krav. Hos Lundgrens bistår vi både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde inden for alle områder af fondsretten. Vi rådgiver bl.a. om:

 • Etablering af fonden og forholdet til stiftere og gavegivere
 • Fondens daglige virksomhed og bestyrelsesforhold
 • Vedtægternes og fondsrettens rammer for kapitalanbringelse og uddelingspolitik
 • Gennemførelse af vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner
 • Samarbejdet med fondsmyndighederne
 • Fondsskatteretlige aspekter

Lundgrens rådgiver også foreninger og selvejende institutioner om beslægtede forhold. For eksempel står vi bag etableringen af den offentlig-private forening Gate 21 (www.gate21.dk).

Vores kunder kan også trække på vores indgående viden om selvejende institutioner, der hviler på driftsoverenskomster eller andre former for aftaler med det offentlige. Udfordringen er ofte at kombinere den selvejende institutions ønsker til selvbestemmelse med den offentlige tilsynsmyndigheds behov for kontrol. Lundgrens har en anerkendt bred og mangeårig erfaring med løsning af netop den problematik.

edit translation
"fantastic, absolutely sublime," (Client) 2017
"very costumer-oriented and tries very hard to see the client's point of view." 2017
We are dealing with very professional specialists, where you know what you get. (Client) 2015
In no way could the service have been improved, we are completely satisfied with the service provided by the firm. (Client) 2015
“They have a great team. Rønne & Lundgren has proven that it has specialists in many relevant fields and that these fields are covered very effectively. The service is fully satisfactory.” (Client) 2015
"We have had a very good experience with the firm. They acted professionally at all times and supported the process. The junior lawyers we worked with were both outstanding." (Client) 2015
The team at Rønne & Lundgren provides ‘good value for money’ in a wide range of areas of environment law, including planning law, property expropriation and construction regulation. 2016